PATVIRTINTA

                                                                                                            Anykščių technologijos

                                                                                                            mokyklos direktoriaus

                                                                                                            2014 m. lapkričio 20 d.

                                                                                                            įsakymu Nr. VO-156

 

 

 

ANYKŠČIŲ TECHNOLOGIJOS MOKYKLA

 

MOKYKLOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija.

                      2. Tarybos darbo reglamentą rengia, keičia Taryba, tvirtina Mokyklos direktorius.

 

II. TARYBOS SUDĖTIS

 

                      3. Tarybą sudaro 10 narių. Tarybos narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią naujai sudaryta Taryba susirenka į pirmąjį posėdį. Nuo šio posėdžio pradžios baigiasi anksčiau sudarytos Tarybos narių įgaliojimų laikas.

 

III. TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

                      4. Tarybos posėdis yra pagrindinė Tarybos darbo forma.

                      5. Pirmąjį Tarybos posėdį šaukia direktorius. Kitus posėdžius šaukia ir jiems vadovauja Tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo, arba Tarybos pirmininko pavaduotojas.

                      6. Pagal Tarybos funkcijas svarstytinų Taryboje dokumentų rengimo iniciatyvą ir klausimų įrašymo į vykstančio į kito posėdžio darbotvarkės projektą siūlymo teisę turi Tarybos nariai, direktorius, Mokytojų taryba, Mokinių taryba.

                      7. Tarybos posėdžio darbotvarkę iki Tarybos posėdžio likus ne mažiau kaip 7 darbo dienoms sudaro Tarybos pirmininkas arba Tarybos pirmininko pavaduotojas padedant Tarybos sekretoriui.

                      8. Tarybos posėdžių darbotvarkės privalo būti viešai paskelbtos ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki Tarybos posėdžio. Posėdžio metu darbotvarkė negali būti tikslinama, papildoma.

                      9. Posėdžio metu pagal patvirtintą darbotvarkę klausimus pristato Tarybos posėdžio pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo (Tarybos narys, dokumentų projektų rengėjas ar pan.).

                      10. Posėdžio metu kalbėti galima tik posėdžio pirmininkui leidus.

                      11. Svarstant kiekvieną klausimą paprastai daromas vienas pagrindinis ir vienas papildomas pranešimas.

                      12. Pranešimo trukmę nustato posėdžio pirmininkas, suderinęs su pranešėju. Paprastai ji neturi viršyti 30 minučių. Papildomam pranešimui skiriama ne daugiau kaip 15 minučių, baigiamąjam žodžiui ir išsakyti nuomonę diskusijoje – iki 5 minučių.

                      13. Projekto pateikimo metu pranešimui skiriama ne daugiau kaip 10 minučių, atsakymams į Tarybos narių klausimus taip pat ne daugiau kaip 10 minučių. Atsakymas į vieną klausimą neturi trukti ilgiau kaip 5 minutes, o pats klausimas – ne ilgiau kaip 3 minutes.

                      14. Įprastai klausti galima tik po vieną klausimą kiekvienu darbotvarkėje esančiu klausimu. Tarybos posėdžio pirmininko leidimu galima klausti ir daugiau kartų.

                      15. Atsakymus į klausimus, Tarybai nutarus, galima nutraukti anksčiau laiko, jeigu pasiūlymą paremia Tarybos narių dauguma.

 

                      16. Kiekvienu darbotvarkės klausimu diskusijoje Tarybos nariai turi teisę kalbėti ne daugiau kaip vieną kartą. Išimtį sudaro klausimai, replikos, kalbos dėl balsavimo motyvų ar procedūros, diskusijos nutraukimo klausimai, pasiūlymai atmesti projektą ar atidėti svarstomą klausimą.

                      17. Replikos sakomos reaguojant į kieno nors kalbą arba prašant išsamesnio paaiškinimo. Ar suteikti galimybę replikuoti, sprendžia posėdžio pirmininkas.

                      18. Kalbos dėl procedūros, diskusijos nutraukimas, klausimo atidėjimo ar projekto atmetimo ir replikos turi prioritetą nagrinėjimo klausimo atžvilgiu. Žodis šiais atvejais suteikiamas tuo metu kalbančiajam baigus kalbėti, o trukmė neturi viršyti 2 minučių.

                      19. Posėdžio pirmininkas gali minėtas kalbas nutraukti, jeigu kalbama ne dėl to, dėl ko buvo suteiktas žodis.

                      20. Taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma, išskyrus atvejus, kai sprendimų priėmimą reglamentuoja atskiri dokumentai. Balsų pasidalijimas po lygiai reiškia, kad tiek pat balsų gauta už, tiek pat prieš. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia Tarybos pirmininko, o jam nesant, Tarybos pirmininko pavaduotojo balsas.

                      21. Tarybos posėdžio pirmininko sprendimas dėl balsavimo rezultatų turi lemiamą reikšmę, išskyrus atvejus, kai sudaroma balsų skaičiavimo komisija. Tokiu atveju balsavimo komisijos sprendimas yra galutinis. Kai posėdžio pirmininkui arba balsų skaičiavimo komisijai paskelbus balsavimo rezultatus abejojama dėl balsavimo, turi įvykti pakartotinis balsavimas, jeigu to reikalauja dauguma kolegialaus organo narių. Jeigu balsavimas vyko neskaičiuojant konkrečių balsų, turi būti perbalsuota, jeigu bent vienas narys to reikalauja. Perbalsavus pirmasis balsavimo rezultatas netenka galios.

                      22. Visi Tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami.

                      23. Tarybos posėdžio protokole turi būti nurodyta: posėdžio (susirinkimo) vieta ir laikas, dalyvių skaičius, balsavimo rezultatai, sprendimai. Prie protokolo turi būti pridedamas dalyvių sąrašas su parašais. Posėdyje dalyvaujančių asmenų reikalavimu į protokolą turi būti įrašoma jų pareikalauta informacija. Visi pakeitimai, papildymai protokole turi būti aptarti.

                      24. Tarybos posėdžio protokolą surašo Tarybos sekretorius arba, iškilus būtinybei, Tarybos pirmininko įgaliotas asmuo.

                      25. Tarybos posėdžio protokolą pasirašo Tarybos sekretorius ir Tarybos posėdžio pirmininkas, o jei jis nėra renkamas, - Tarybos pirmininkas.

                      26. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas per 7 kalendorines dienas nuo Tarybos posėdžio dienos.

                      27. Dalyvavę posėdyje asmenys turi teisę pareikšti pastabų dėl protokolo per 3 darbo dienas nuo susipažinimo su juo momento.

                      28. Pastabos dėl Tarybos posėdžio protokolo pridedamos prie protokolo ir nurodoma, ar protokolą pasirašę asmenys su jomis sutinka, ar nesutinka.

                      29. Tarybos priimti teisės aktai įsigalioja jų pasirašymo dieną, jeigu pačiuose teisės aktuose nenustatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      30. Mokyklos direktorius užtikrina Tarybos veiklai reikiamas organizacines sąlygas, Tarybos veiklai vykdyti suteikia tinkamas patalpas.

                      31. Šis reglamentas įsigalioja nuo to momento, kai jį patvirtina Taryba ir Mokyklos direktorius.

 

_________________________