PATVIRTINTA

                                                                                                            Anykščių technologijos

                                                                                                            mokyklos direktoriaus

                                                                                                            2014 m. lapkričio 20 d.

                                                                                                            įsakymu Nr. VO-156

 

 

 

ANYKŠČIŲ TECHNOLOGIJOS MOKYKLA

 

MOKYKLOS TARYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Anykščių technologijos mokyklos Mokyklos tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Mokyklos tarybos – aukščiausios mokyklos savivaldos institucijos atstovavimą, veiklos organizavimą ir valdymą, funkcijas, tarybos narių teises ir pareigas, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

                      2. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei, socialiniams partneriams – jų deleguotiems atstovams svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti, kolegialiai nagrinėti ir uždaviniams spręsti, ugdyti ir plėtoti Mokyklos kultūrą.

                      3. Taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija (Žin., 1992m, Nr. 33-1014), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 98-2478; 2007, Nr. 43-1627), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, kitais teisės aktais, Mokyklos nuostatais ir Nuostatais.

                      4. Taryba sudaroma iš mokinių, mokytojų ir pedagoginių darbuotojų, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), socialinių partnerių ir kitų vietos bendruomenės atstovų, kurie balsų dauguma renkami jų susirinkimuose. Mokyklos direktorius, gali dalyvauti Tarybos posėdžiuose kviestinio nario teisėmis su patariamojo balso teise. Mokyklos Mokinių tarybos pirmininkas posėdžiuose gali dalyvauti svečio teisėmis ir turi patariamąjį balsą. Mokiniai Tarybos darbe nedalyvauja kai svarstomi mokytojų darbo klausimai.

                      5. Tarybą sudaro 10 narių.

                      6. Taryba renkama 3 metų laikotarpiui.

                      7. Tarybos narį gali atšaukti jį rinkę atstovai ir į jo vietą išrinkti naują narį. Išvykus Tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos jį delegavusios grupės narių susirinkime.

                      8. Tarybos priimti ir Mokyklos direktoriaus patvirtinti nutarimai, neprieštaraujantys mokyklos veiklą reglamentuojamiems dokumentams, yra privalomi visai mokyklos bendruomenei.

                      9. Tarybos atsiskaitymo formas ir būdus nustato Taryba.

 

II. MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS

 

                      10. Taryba, kaip Mokyklos savivaldos institucija, svarsto Mokyklos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Nuostatuose, priima sprendimus ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui, atlieka visuomeninę Mokyklos valdymo stebėseną.

                      11. Taryba teikia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), vietos bendruomenę, socialinius partnerius demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus ir atstovauja teisėtiems Mokyklos interesams.

                      12. Teikia siūlymus, svarsto ir pritaria:

                      12.1. dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

                      12.2. svarsto ir pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos strateginio plano įgyvendinimo metų veiklos programai, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

                      12.3. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

                      12.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

                      12.5. išklauso Mokyklos metų veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

                      12.6. teikia siūlymų Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

                      12.7. svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui;

                      12.8. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

                      12.9. svarsto ir pritaria vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės aktais, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytoms mokinių teisėms, pareigoms ir atsakomybei;

                      12.10. svarsto ir pritaria informacijos apie Mokyklos veiklą viešo skelbimo tvarkai;

                      12.11. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus kitus klausimus.

 

III. MOKYKLOS TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

                      13. Tarybą sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius, nariai.

                      14. Tarybos pirmininkas:

                      14.1. vadovauja Tarybos darbui ir atstovauja Tarybai ir atsako už veiklos plano sudarymą ir jo įgyvendinimą;

                      14.2. planuoja ir šaukia Tarybos posėdžius;

                      14.3. suderinęs su Tarybos pirmininko pavaduotoju, teikia Tarybai tvirtinti posėdžių darbotvarkes;

                      14.4. vadovauja posėdžiams;

                      14.5. skelbia balsavimo rezultatus;

                      14.6. pasirašo posėdžio protokolus ir nutarimus užtikrindamas, kad juose būtų teisingai atspindėti posėdyje priimti sprendimai;

                      14.7. atsakingas už Tarybos veiklos viešinimą Mokyklos interneto svetainėje.

                      15. Tarybos pirmininko pavaduotojas:

                      15.1. pavaduoja Tarybos pirmininką jam nesant;

                      15.2. teikia siūlymus Tarybos pirmininkui dėl Tarybos posėdžių šaukimo, o nesant Tarybos pirmininkui, planuoja ir šaukia Tarybos posėdžius;

                      15.3. rengia ir teikia Tarybos pirmininkui, o jam nesant Tarybai tvirtinti tarybos posėdžių darbotvarkių projektus;

                      15.4. Tarybos pirmininkui nesant, arba Tarybos pirmininko įgaliojimu vadovauja posėdžiams;

                      15.5. pasirašo Tarybos posėdžių, kuriems vadovavo, protokolus ir nutarimus užtikrindamas, kad juose būtų teisingai atspindėti posėdyje priimti sprendimai;

                      15.6. Tarybos pirmininkui nesant, atsakingas už Tarybos veiklos viešinimą Mokyklos interneto svetainėje.

                      16. Tarybos sekretorius:

                      16.1. rengia Tarybos priimtų nutarimų dokumentų projektus;

                      16.2. protokoluoja Tarybos posėdžius ir kartu su Tarybos posėdžio pirmininku pasirašo Tarybos posėdžių protokolus;

                      16.3.organizuoja Tarybos nutarimų ir jais patvirtintų teisės aktų vykdymą;

                      16.4. tvarko Tarybos raštvedybą ir perduoda dokumentus į Mokyklos archyvą;

                      16.5. kaupia Tarybos veiklai būtinus duomenis;

                      16.6. vykdo kitus Tarybos ir jos narių pavedimus.

                      17. Tarybos narys turi teisę:

                      17.1. balsuoti dėl visų Tarybos svarstomų klausimų;

                      17.2. dalyvauti diskusijoje visais svarstomais klausimais, žodžiu ir raštu pateikti pasiūlymų, pastabų, pataisų;

                      17.3. siūlyti svarstyti klausimus;

                      17.4. kartu su kitais Tarybos nariais šaukti neeilinį Tarybos posėdį;

                      17.5. siūlyti kviesti į Tarybos posėdžius ekspertus, kitus specialistus;

                      17.6. gavus Tarybos įgaliojimą, kalbėti Tarybos vardu;

                      17.7. gauti iš mokyklos administracijos informaciją apie mokyklos veiklą.

                      18. Tarybos nario pareigos:

                      18.1. dalyvauti Tarybos posėdžiuose;

                      18.2. Tarybos nario darbą grįsti kolegialumo, nešališkumo, objektyvumo ir viešumo principais;

                      18.3. per 3 kalendorinę dieną nuo pranešimo apie posėdį gavimo dienos, informuoti Tarybos pirmininką apie negalėjimą dalyvauti Tarybos posėdyje;

                      18.4. pranešti raštu Tarybai apie galimą interesų konfliktą, kurį gali sukelti posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymas, ir nusišalinti nuo to klausimo svarstymo.

                      18.5. atsakyti už veiklos plano sudarymą ir jo įgyvendinimą.

 

IV. MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

                      19. Tarybos posėdis yra pagrindinė Tarybos darbo forma.

                      20. Tarybai vadovauja pirmininkas, kurį renka ar atšaukia slaptu arba atviru balsavimu Tarybos posėdyje. Tarybos pirmininku negali būti Mokyklos direktorius, pavaduotojai, mokinys.

                      21. Tarybos pirmininko pavaduotoją, sekretorių renka ar atšaukia slaptu arba atviru balsavimu Tarybos posėdyje.

                      22. Posėdžiai rengiami ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus. Apie posėdį Tarybos nariai informuojami ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki posėdžio. Neeilinį Tarybos posėdį šaukia Tarybos pirmininkas, Tarybos pirmininko pavaduotojas arba Taryba ne mažiau kaip keturių Tarybos narių prašymu.

                      23. Tarybos posėdžiai yra vieši. Taryba sprendimus priima atviru (vardiniu) balsavimu paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 visų Tarybos narių. Posėdyje gali dalyvauti ir kviestiniai asmenys, kuriuos Tarybos posėdžio pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo pristato posėdžio pradžioje.

                      24. Mokyklos steigėjas, švietimo priežiūros institucijos, Mokyklos direktorius nustatę, kad Tarybos priimti nutarimai prieštarauja įstatymams ar kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, Mokyklos nuostatams, siūlo Tarybai juos svarstyti iš naujo. Tarybai atsisakius, ginčas gali būti sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

                      25. Taryba palaiko ryšius su Anykščių rajono savivaldybe, kitų mokyklų, neformaliojo ugdymo įstaigų savivaldos institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, socialiniais partneriais.

                      26. Taryba už savo veiklą vieną kartą per kalendorinius metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      27. Nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Mokyklos direktorius.

                      28. Nuostatai keičiami ir pildomi Mokyklos direktoriaus ir Tarybos iniciatyva.

                      29. Taryba paleidžiama reikalaujant 2/3 Tarybos ar Mokyklos bendruomenės narių.

                      30. Taryba gali būti reorganizuojama, pertvarkoma, likviduojama, vykdant Mokyklos struktūros pertvarką teisės aktų nustatyta tvarka.

                      31. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka vieša informacija skelbiama Mokyklos interneto svetainėje.

____________________